MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE1 TARAFLAR


1.1-SATICI

Ünvanı : LinkiQr.MENU
Adresi  
Telefon :
Fax :
Eposta adresi :


1.2-ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta adresi :

MADDE2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu,MÜŞTERİ'nin www.linkiqr.menu internet sitesinden elektronik ortamdasiparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve satış fiyatı belirtilenürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı TüketicininKorunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak veyükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA İLİŞKİN HUSUSLARINBELİRLENMESİ3.1-ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.linkiqr.menu adresinde yer almaktadır. 

Listelenen ve sitede ilanedilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncellemeyapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlarise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme Konusu mal yada hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.


3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi :online
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Bilgileri :3.3 GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartıile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.linkiqr.menu internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı veödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu veelektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu ÖnBilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerinakdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişiverilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödemeve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmişolur.

4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her birürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeyer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiğiadresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı hertürlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesindendolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslimedilmesinden sorumludur.

4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yıbilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklıbir ürün tedarik edebilir.

4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesininimkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, budurumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciyebildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamdateyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuşkabul edilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundankaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarakkullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedeliniSATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıylaürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliyegiderleri ALICI'ya aittir.

4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımınkesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresiiçinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirdeALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesinive/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadarertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesihalinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICItarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iadeedilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamenbanka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler içinSATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını veSATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICIhesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabuletmektedir.


MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

·        MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişekonu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyetikararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI tahsiletmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14gün içerisinde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ilealdıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİkredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleriçakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesindeödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesindeödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarındandüşmüş olacaktır.

 

·        Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmişolduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iadeedecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödemeiadesini de yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredikartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleriçakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesindeödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesindeödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarındandüşmüş olacaktır.MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunuve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


MADDE6 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkinmesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde hiçbirhukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malıreddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkinmesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasınabaşlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkınınkullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkınınkullanılması için 14 iş günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta,faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5-e maddehükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılmasıhalinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenenürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iadefaturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adınadüzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirdetamamlanamayacaktır.)
b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ilebirlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlüksüre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’yaiade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalmaolursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarınıtazmin etmekle yükümlüdür. Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI tarafından iadealınamaz. Hijyen gerektiren küpe vb ürünler SATICI tarafından iade alınamaz.Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler kullanılmamış olmalıdır. Bir defayamahsus paketi açılan teknolojik ürünler SATICI tarafından iade alınamamaktadır.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen Alışverişçeki kullanabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamındafaydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

MADDE7  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında,Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici HakemHeyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleriyetkilidir. Alıcı tarafından başvurulacak  merciilerdir.

Siparişin gerçekleşmesidurumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarlayapılmıştır.

 

SATICI : LinkiQr.MENU
ALICI :
TARİH :